Main Menu

Management

jjjjjjjjjjjjjjj

FR. WILSON PAUL OFM
SAS/2020/80
01/01/1970
01/01/2020
B.A., MSW

FR. TONY MARSHALL OFM
SAS/2012/88
20/05/1978
01/04/2012
M.A, M.BA, B.Ed, PGDPR

SAS/2019/72
NATHANIEL TIRKEY
22/01/1988
08/03/2019
MA

© 2021 St.Anthony's School. All rights reserved | Design by boscosoft